සමාජීය විද්‍යාවන් සඳහා සංඛ්‍යානය කෘතිය එළිදැක්වීම passcode=734953 

Meeting does not exist: 84340271140.