අපේ ගමේ කවි

රු 175.00

Ape Game Kavi

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

” නැන්දා වෙලේ වල ඉස්සා
උන්දැ වැටුණි පය ලිස්සා
නහයෙ ගිහින් කූනිස්සා
උඩ පැන පැන කිඹිහිස්සා ”

සිබිල් නැන්දා එකතු කරන ලද  කවි පන්ති අපේ ගමේ කවි ලෙසින්  මේ පොතේ අන්තර්ගතයි

කතාව  –  සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූර්ය වෙත්තසිංහ
ආදිත් ප්‍රකාශන