අපේ ළමා ලෝකය:1950 (2වන වෙළුම)

රු 440.00

Author:   Beeta Rajapaksha

ISBN:    9789556653335

Pages:               104

Sold By:

Download Catalog

Description

වත්මන් දූ පුතුන්ට පෙර කාලයේ ළමුන් කළ කී දේවල් දැනගැනීමටත්, අද කාලයටත් වටිනා ඔවදන් ඉගෙනීමටත්, නැවත-නැවතත් කියවා රස විඳිය හැකි සැබෑ කතා 28ක එකතුවකි. අමතර දැනුම සඳහා සිතුවම් සහ සවිස්තරාත්මක පදමාලාවක් සහිතයි.

Additional information

Weight 0.35 kg
Dimensions 21 × 14.85 × 0.5 cm