අපේ ළමා ලෝකය:1950

රු 490.00

Author:   Beeta Rajapaksha

ISBN:    9789556652505

Pages:               103

Sold By:

Download Catalog

Description

වත්මන් දූ පුතුන්ට පෙර කාලයේ ළමුන් කළ කී දේවල් දැනගැනීමටත්, අද කාලයටත් වටිනා ඔවදන් ඉගෙනීමටත්, නැවත-නැවතත් කියවා රස විඳිය හැකි සැබෑ කතා 35ක එකතුවකි. අමතර දැනුම සඳහා සිතුවම්, ඡායාරූප, සවිස්තරාත්මක පදමාලාවක් සහ ක්‍රියාකාරකම් සහිතයි.

 

Additional information

Weight 0.4 kg
Dimensions 21 × 14.85 × 0.5 cm