උපන් කතන්දරය

රු 250.00

ISBN: 978-955-0028-86-3

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

දරුවෙක් මෙලොවට බිහිවෙන ආකාරය ඉතා අලංකාර චිත්‍රන සමග ළමයින් වෙනුවෙන්ම ඉදිරිපත් කෙරෙන අපූරු නිර්මාණයක්.

Additional information

Weight 0.09 kg
Dimensions 19 × 21.5 × 0.3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “උපන් කතන්දරය”

Your email address will not be published.