කක්කුට්ටා මගෙ යාළුවා

රු 150.00

Kakkutta Mage Yaaluwa

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

(ජනකවි ආශ්‍රයෙනි)

කක්කුට්ටා මගේ  යාළුවා
ළිඳක් කපා  දෙයි

කොට්ටෝරුවා  මගේ  යාළුවා
දර  ගෙනවිත්  දෙයි

ලිව්වේ – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූර්ය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.055 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කක්කුට්ටා මගෙ යාළුවා”

Your email address will not be published.