කකුළු හොද්ද

රු 150.00

Kakulu Hodda

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

කට වහරෙන් ආ කතාවකි.

ගම් පළාතෙ  මුහුදු වෙරළ කිට්ටුව ජීවත්වන අය හිමිදිරි පාන්දර වෙරළෙ ඇවිදින්න යන සිරිතක් තිබුණා.  ඉස්සර කාලෙත් එහෙමයි දැනුත් එහෙමයි. මේ ඉස්සර කාලේ කතාවක්.

“කටට රහට කන්නට හොඳ    මාළු හොඳී
ඇඟට පතට ගුණ දෙන්නේ      කැකිරි හොඳී
හිතට සතුට ඇති වන්නට         හොඳම  හොඳී
ගිංතොටයෝ කෑව වාගේ         කකුළු හොඳී”

ලිව්වේ – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූර්ය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.065 kg