කකුළු හොද්ද

(2 customer reviews)

රු 150.00

Kakulu Hodda

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

කට වහරෙන් ආ කතාවකි.

ගම් පළාතෙ  මුහුදු වෙරළ කිට්ටුව ජීවත්වන අය හිමිදිරි පාන්දර වෙරළෙ ඇවිදින්න යන සිරිතක් තිබුණා.  ඉස්සර කාලෙත් එහෙමයි දැනුත් එහෙමයි. මේ ඉස්සර කාලේ කතාවක්.

“කටට රහට කන්නට හොඳ    මාළු හොඳී
ඇඟට පතට ගුණ දෙන්නේ      කැකිරි හොඳී
හිතට සතුට ඇති වන්නට         හොඳම  හොඳී
ගිංතොටයෝ කෑව වාගේ         කකුළු හොඳී”

ලිව්වේ – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූර්ය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.065 kg

2 reviews for කකුළු හොද්ද

  1. Axorway

    The older people, omega 3, and cognitive health EPOCH trial design and methodology a randomised, double blind, controlled trial investigating the effect of long chain omega 3 fatty acids on cognitive ageing and wellbeing in cognitively healthy older adults buy stromectol

  2. Duaviesia

    Why would more then one person say it acheter stromectol

Add a review

Your email address will not be published.