කටට රසට, හනිකට උයමු

රු 940.00

Sold by: Neptune

Author:   Beeta Rajapaksha

ISBN:    9789556652628

Pages:   396 (including 24 pages in colour)

Sold By:

Download Catalog

Description

සූප ශාස්ත්‍ර විෂය හදාරන්නන්ට මෙන් ම ගෘහිණියන්ටත්, දේශීය ආහාරපාන පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන අන් සියල්ලන්ටත් එක සේ වටිනා පොතකි. තුනපහ පිළියෙල කරගන්නා අන්දම ද ඇතුලුව දෛනිකව මෙන් ම විශේෂ අවස්ථාවලටත් ප්‍රයෝජනවත් වන විවිධ ආහාර වට්ටෝරු 250ක් සහ වටිනා උපදෙස්වලින් යුක්තය. ඉන්ධන පිරිමැසෙන ලෙස එදිනෙදා ආහාර පිළියෙළ කරගන්නා අන්දම අදාළ වට්ටෝරුවල දක්වා තිබීම මෙම පොතෙහි සුවිශේෂයත්වයකි. කතුවරිය අඩසිය වසකට අධික කලායක් පුරා ලැබූ අත්දැකීම් සහ අත්හදාබැලීම්වල ප්‍රතිඵල මෙම පොතෙහි අඩංගු වේ. එමෙන් ම වස විසවලින් තොර ආහාර සපයාගැනීමට ගෙවතු වගාව පිළිබඳ උපදෙස් සහ අදහස් ද පිළිගන්වා තිබේ.

Additional information

Weight 0.6 kg
Dimensions 21 × 14.5 × .12 cm