කපුටා සහ කේජු කැබැල්ල – Kaputa saha Keju Kebella

රු 250.00

කතාව සහ පිංතූර : ප්‍රියන්ති කුමාරි පෙරේරා

ISBN: 978-955-41636-3-8

පිටු : 16

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

කපුටා සහ කේජු කැබැල්ල කතාව හොදින් තේරුම් කරමින් පිංතූර සමග ඉදිරිපත් කිරීමක්

Additional information

Weight 0.1 kg
Dimensions 290 × 205 × 3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කපුටා සහ කේජු කැබැල්ල – Kaputa saha Keju Kebella”

Your email address will not be published.