කවි කියමු සිනාසෙමු

රු 150.00

Kavi Kiyamu Sinasemu

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

(ජනකවි ආශ්‍රයෙනි)

ගස් නැගලා පොල් කඩලා
පොල් හින්දෙත් මං
වී කොටල දිය ඇදලා
පිටි කෙටුවෙත් මං

ලිව්වේ – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.055 kg