කළු මැණිකා

රු 150.00

Kalu Manika

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

කළු මැණිකා කළුයි , හැඩයි ,  ලැජ්ජයි. හරිම බයයි.

බය කාටද?

කළු බණ්ඩට.

Additional information

Weight 0.065 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කළු මැණිකා”

Your email address will not be published.