කළු මැණිකා

රු 150.00

Kalu Manika

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

කළු මැණිකා කළුයි , හැඩයි ,  ලැජ්ජයි. හරිම බයයි.

බය කාටද?

කළු බණ්ඩට.

Additional information

Weight 0.065 kg