කාන්සියට කවි

රු 150.00

Kansiyata Kavi

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

සිබිල් නැන්දා කාන්සියට කවි නමින් මේ පොත නිර්මාණශීලි කවි ඇතුළත් ව නිර්මාණය කර ඇත.

එබටු දෙබටු තුන් බටු සාර පස්    බටු
නියං කලට මල් සැදෙනා තාර බටු
එරටින් ඒකෙක් ඇවිදින් ඉල්ලුවේ  බටු
සිව්පද කියන්නට බැරි නම් අහන් හිටු

ලිව්වේ – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූර්ය වෙත්තසංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.065 kg