කිරිහාමි

රු 260.00

Kirihaami

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

කිරිහාමිට දරුවෝ හත් දෙනා යි. ඔහුගේ බිරිඳ කිරිමැණිකා හරියට මහන්සි වුණා  ළමයි හදන්න.

කිරිහාමි කළේ  පොඩි පොඩි වැඩ. ඒවාට  ලැබුණේ සල්ලි ටික ටික. සල්ලි ටිකෙන් කන්න  ලැබුණේ ටිකයි. හැදෙන  වැඩෙන  දරුවන්ට ටිකක් කාලා මදී.

කතාව සහ චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ
ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.135 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “කිරිහාමි”

Your email address will not be published.