කුල්ල සහ සමාජය

රු 200.00

භාග්‍යා අබේසේකර

PAPERBACK

Sold By:
SKU: Sooriya-978-955-656-405-1 Category:

Download Catalog

Description

ISBN 978-955-656-405-1

පිටු : 68

සංස්කෘති කතා

Additional information

Weight 0.9 kg
Dimensions 21.5 × 15 × 0.7 cm