කොන්ෆියුසියස් – පොත් එකතුව

රු 1,000.00

කොන්ෆියුසියස් දාර්ශනික පාඨ සංග්‍රහය

සිංහල පරිවර්තනය - ලයනල් ද සොයිසා

සංස්කාරක - එම්. සෆීර්

අතීතයෙන් වර්ථමානයට

ලාඕ ට්සු විසින් රචිත ටාඕ වාදය

සිංහල පරිවර්තනය - ලයනල් ද සොයිසා

සංස්කාරක - එම්. සෆීර්

Sold By: Sandakada Publishers

Download Catalog

Additional information

Weight 1 kg

කොන්ෆියුසියස් දාර්ශනික පාඨ සංග්‍රහය

Weight .18 kg

අතීතයෙන් වර්ථමානයට

Weight .18 kg