ගොඩ ඉතා ලොකු සතා

රු 150.00

Goda Itha Loku Satha

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

” ගොඩ      ඉතා
ලොකු      සතා
බ ල  ව        තා
බල          ඇතා ”

මේ පැදි පෙළ  ‘කියවන නුවණ – පළමු වන පොතෙහි’ (1937) පළමු වරට පළ වී ය.

කතාව – කුමාරතුංග මුනිදාස

චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ