තොවිල් ගෙදර

රු 200.00

Thovil Gedara

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

අනුන් දෙන කල්
බලා සිටියොත්
හිඟමනක් ම යි
අයිති වන්නේ

තමුන්ගේ  වැඩ
හොඳින් කරගෙන
සිටින අය ම යි
ජය ලබන්නේ

(ජන කතාවක් ඇසුරෙනි)

කතාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන