දුටුගැමුණු රජතුමා සහ දශමහ යෝධයෝ

රු 100.00

කර්තෘ: ආචාර්ය ඊ.ඇම්. රත්නපාල

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ: ආචාර්ය ඊ.ඇම්. රත්නපාල
අනුරාධපුර යුගයේ ශ්‍රී ලංකාව එක් සේසත් කළ දුටුගැමුණු රජතුමාගේ ජීවන තොරතුරුත් එතුමාගේ යුද ජයග්‍රහණයට සහා වූ දශමහා යෝධයන්ගේ තොරතුරුත් දුටුගැමුණු රජතුමා කළ ජාතික ආගමික සේවාවනුත් විස්තර කැරෙන ළමා අධ්‍යාපන කෘතියකි. ළමා සිත් තුළ ජාත්‍යානුරාගය, දේශවාත්සල්‍යය ආදී සමාජ වටිනාකම් රෝපණය කරනු පිණිස ලියැවී ඇති මෙම පොත දුටුගැමුණු චරිතය හා සම්බන්ධ සේයා රූවලින් අලංකාර වී ඇත.
ංංං
පිටු 40
බර ග්‍රෑම් 50