දුවන රැවුල

රු 250.00

Duwana Rawula

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

ඉස්සර කාලෙක සීයලා  රැවුළ කැපුවේ නෑ. රැවුළ දිගට වැවෙන්න ඇරියා. රැවුළ වවන්න තියෙන ආසාවට නෙවෙයි එහෙම කළේ. රැවුළ කපන්න කතුරු , දැළිපිහි නොතිබුණු නිසා.

කතාව සහ චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ
ආදිත් ප්‍රකාශන

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “දුවන රැවුල”

Your email address will not be published.