නිර්මාණවාදය සහ ජීවයේ සම්භවය

රු 150.00

කර්තෘ : ගුණසිරි වීරසූරිය
955-553-169-2

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ : ගුණසිරි වීරසූරිය
පෘථිවියෙහි සත්ත්ව සන්තතිය හට ගෙන මිනිසා සම්භවය ලැබීම පිළිබඳ කුතුහලයක් සියලු දෙනාගේ ම සිත් තුළ පපවතී. ඒ පිළිබඳ ව විමර්ශනයක් මෙම කෘතියෙන් ඉදිරිපත් කැරෙයි. විද්‍යා අංශයෙන් ද සංගීත කලා වැනි විෂයයන්ගෙන් ද ඉතිහාසය, සමාජ විද්‍යාව ආදී විෂයන්ගෙන් ද මේ සඳහා කරුණු සපයා ගෙන තිබේ.
955-553-169-2
පිටු 150
බර ග්‍රෑම් 200

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නිර්මාණවාදය සහ ජීවයේ සම්භවය”

Your email address will not be published.