පරිසරයයි පුංචි මමයි – 1 ශ්‍රේණිය I කොටස

රු 300.00

Parisarayai Punchi Mamai Grade 1 – Part 1

Sold By: IBMC Publications

Download Catalog

Description

පළමුවන ශ්‍රේණියට අදාළ පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පාදක කර ගනිමින් සම්පාදනය කර ඇති වැඩ පොතකි. මෙම පොතෙන් තේමා 7ක් ආවරණය කෙරේ

Additional information

Weight 0.24 kg
Dimensions 28 × 21 × 0.5 cm