පරිසරයයි පුංචි මමයි – 1 ශ්‍රේණිය II කොටස

රු 300.00

කියවන්න ආසයි පිලි පොත් පෙළේ අඩංගු පොත් 12ම ඇතුළත් කර සකසා ඇති ඇසුරුමකි.

Sold By: IBMC Publications

Download Catalog

Description

පළමුවන ශ්‍රේණියට අදාළ පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පාදක කර ගනිමින් සම්පාදනය කර ඇති වැඩ පොතකි. මෙය එහි දෙවන කොටසයි.

Additional information

Weight 0.24 kg
Dimensions 28 × 21 × 05 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරිසරයයි පුංචි මමයි – 1 ශ්‍රේණිය II කොටස”

Your email address will not be published.