පරිසරයයි පුංචි මමයි – 2 ශ්‍රේණිය II කොටස

රු 300.00

Parisarayai Punchi Mamai Grade 2 – Part 2

Sold By: IBMC Publications

Download Catalog

Description

දෙවන ශ්‍රේණියට අදාළ පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් පාදක කර ගනිමින් සම්පාදනය කර ඇති වැඩ පොතකි. මෙය එහි දෙවන කොටසයි.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පරිසරයයි පුංචි මමයි – 2 ශ්‍රේණිය II කොටස”

Your email address will not be published.