පාරිසරික සමාජ විද්‍යාව

රු 575.00

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්. සිරිසේන
955-553-602-8

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ: මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.එම්. සිරිසේන
පරිසරයත් මානව ක්‍රියාකාරීත්වයත් අතර පවත්නා ගැටුම්කාරී තත්ත්වය ලොව පුරා ම දකින්නට ලැබේ. මෙය ඒ පිළිබඳ ව ලියන ලද ගවේෂණතේමක කෘතියකි. මානව ක්‍රියාකාරකම් හා සංවර්ධන කටයුතු පරිසරයට කරන බලපෑම ගැනත් පරිසරය හා කාන්තාව ගැනත් ලංකාවේ පාරිසරික ගැටලු ගැනත් මෙහි ලා සාකච්ඡා කැරේ.
955-553-602-8
පිටු 432
බර ග්‍රෑම් 500

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පාරිසරික සමාජ විද්‍යාව”

Your email address will not be published.