පාසල් ගිය කිඹුල්හාමි – Pasal Giya Kimbulhami

රු 180.00

Author:    Deepthi Horagoda

ISBN:    9789556653670

Pages:               16

Size:       29.7cm x 21cm

Weight:   100g

Price:    Rs.180.00

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

දවසක් කිඹුල්හාමිට පාසලකට යන්න හිතුණේ ඇයි? අන්තිමට එදා කිඹුල්හාමි ඉගෙනගත්ත පාඩම
දැනගන්න කියවන්න… සෙල්ලම් කිරීමට ආශා කළ දියබල්ලා නමින් තවත් කතාවක් ද ඇතුළත්ය.

Additional information

Weight 0.1 kg
Dimensions 21 × 29.7 × 3 cm