පුළුන් බබා

රු 295.00

Pulun Baba

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

ලියනේරා හරියට ගිරේට අහු වුණු පුවක් ගෙඩිය වගෙයි. ලොකූට  බල්ලකු ඇති කරන්න ඕන වෙලා. ලොකු සර් බල්ලන්ට කැමති නෑ. කාගේ හරි බල්ලෙකු  වත්තට ආවොත් ලොකු සර්, ගේ දෙවනත් කරලා , කෑ කෝ ගහලා, කොහොම හරි බල්ලා පන්නාගන්නවා. බල්ලන් මිනිස්සු එකට ජීවත් වීම ලොකු සර් කවදත් පිළිකුල් කළා.

කරුණු මෙහෙම කොට ලියනෝරා කොහොම ද ලොකු ගෙ ආශාවට ඉඩ  දෙන්නේ?

කතාව සහ චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.149 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පුළුන් බබා”

Your email address will not be published.