පෙර ලිවීමේ කුසලතා

රු 125.00

Pera Liweeme Kusalatha

Sold By: IBMC Publications

Download Catalog

Description

පළමුවන ශ්‍රේණියේ විෂය නිර්දේශය අනුව අකුරු හැඩ 30ක් සහ අකුරු හැඩ රටා 13ක් තිත් ඉරි මත ඇදීමට සහ බලා ඇදීමට ඉඩ වෙන් කර ඇත.

 

Additional information

Weight 0.105 kg
Dimensions 26 × 19.5 × 0.4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “පෙර ලිවීමේ කුසලතා”

Your email address will not be published.