මධු සමය අහිමි මංගල්‍යය MaduSamaya ahimi manglyaya

රු 360.00

ISBN : 978-624-5200-34-4

කතෘ – තිලිනා වීරසිංහ

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_170 Category: Tag:

Download Catalog

Description

මධු සමය අහිමි මංගල්‍යය  MaduSamaya ahimi manglyaya
මංගල්‍යයක්  – පවුලක්  – සමාජයක් – ඇතුලත ගැහැනියක් ව හිංසි පීඩාවන්ට ලක් කරන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නට අලුත් සංවාදයක් !!!
කතෘ – තිලිනා වීරසිංහ
Price: Rs.360.00
Weight: 0.155 Kg
ISBN: 978-624-5200-34-4

Additional information

Weight 0.155 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මධු සමය අහිමි මංගල්‍යය MaduSamaya ahimi manglyaya”

Your email address will not be published.