මිනිසා සහ පරිසරය (උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව)

රු 250.00

කර්තෘ : ජීවනී හසන්තා වික්‍රමතුංග
955-553-381-4

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ : ජීවනී හසන්තා වික්‍රමතුංග
මිනිසා සහ පරිසරය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා ලියන ලද විෂයානුබද්ධ කෘතියකි. ජීවයේ පරිණාමය විවිධ ජීවීන්ගේ රාජධානි, ක්ෂුද්‍රජීවීන්, ලංකාවේ පරිසර පද්ධති, පරිසර කලමනාකරණය පිළිබඳ බලශක්තිය ශාකවල ප්‍රයෝජන ආදී කරුණු විස්තර සහිත ව මෙහි සඳහන් කොට තිබේ.
955-553-381-4
පිටු 176
බර ග්‍රෑම් 200

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “මිනිසා සහ පරිසරය (උසස් පෙළ ජීව විද්‍යාව)”

Your email address will not be published.