යකාට කැවුම්

රු 200.00

Yakata Kawum

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

යක්කු රාක්ෂයො යෝධයො  ඉන්නේ
කතා පොතේ  නේ   දූ පුතුනේ

අපේ හිතෙයි මේ  කතා මැවෙන්නේ
කවුරුයි දරුවනි  ඒක නොදන්නේ

කතාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.065 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “යකාට කැවුම්”

Your email address will not be published.