යහපත් අරගලය

රු 980.00

පරිවර්තනය  –  අනුර හෙට්ටිආරච්චි

ISBN: 978-624-5200-60-3

නෙප්චූන් ප්‍රකාශනයක්

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

යහපත් අරගලය

මෙම ග්‍රන්ථය මගින් ඉදිරිපත් කරනුයේ නූතන යුගයේ දූෂනයට එරෙහිව චීනයේ අරගලයයි. සවිස්තරාත්මකව කොටස් පහකින් යුතු වු සාරාංශ මගින් දූෂනය පිළිබඳ වන ගැටඑ ඓතිහාසික සංසිද්ධීන් මෙන්ම ගෝලීය සංසිද්ධීන් තුළ නූතන සමාජයට ඇති කරන්නා වූ බලපෑම් ගෙනහැර දක්වා ඇත. එය අවසානකර ඇත්තේ නූතන චීනයේ දූෂනයට එරෙහිව සටන් වැදීමට අධිෂ්ඨානශීලීව කැප වී සිටින නව නායකත්වය සහ ඒ සඳහා දියත් කර ඇති ක්‍රියාමාර්ග සහ මෙවලම් පිළිබඳව අනාවරණය කිරීමෙනි.

Additional information

Weight .415 kg
Dimensions 21 × 15 × 1.75 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “යහපත් අරගලය”

Your email address will not be published.