රට ගිය හැටි

රු 150.00

Rata Giya Hati

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

නැති බැරි කම්
මකා ගන්න
මහන්සියෙන්
වැඩ කරන්න.

ඉපදුන රට
දාලා යන්න
නොසිත ඉන්න
පුරුදු වෙන්න

(ජනකතාවකි)

නැවත ලිව්වේ – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර –  සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.065 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රට ගිය හැටි”

Your email address will not be published.