රතු කාර් ප‌ොඩ්ඩා

රු 150.00

Rathu Car Podda

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

මේ කතාව අත්තම්මට කිව්වේ, අනුපම

මිතුරන් ඉන්නේ
උදවු කරන්නයි,
කරදරවල දී
බේරගන්නයි

සමඟි ව ඉන්නයි
ආදරේ වෙන්නයි,
පොඩ්ඩන් හැටියට
විනෝද වෙන්නයි.

කතාව ලිව්වේ සහ චිත්‍ර ඇන්දේ – සිබිල් වෙත්තසිංහ

Additional information

Weight 0.055 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “රතු කාර් ප‌ොඩ්ඩා”

Your email address will not be published.