ලංකාවේ වැද්දෝ

රු 500.00

Sold By: Ariya Publishers

Download Catalog

Description

කර්තෘ – ආචාර්ය ඊ.ඇම්. රත්නපාල

955-553-247-8

ශ්‍රී ලාංකීය වැදි ජනයා පිළිබඳ ව දීර්ඝ කාලයක් අධ්‍යයනය කරමින් ඔවුන්ගේ සම්භවය, සංස්කෘතිය, ඇදහිලි හා විශ්වාස ආදිය පිළිබඳ ව කරන ලද පර්යේෂණයක්.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලංකාවේ වැද්දෝ”

Your email address will not be published.