ලබු ගෙඩියේ තොවිලෙ

රු 300.00

Labu Gediye Thovilaya

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

ඩිංගි රාළ ගොවිපළේ වගා කළේ දියලබු පමණයි. ඵලදාව ඉතාමත් සරුසාරයි. මේ නිසා ඩිංගි රාළ කාලය ගත කළේ ඉතාමත් සතුටින්.

( ජන කතාවක් ආශ්‍රයෙන් රචිත ය. )

කතාව –  සිබිල් වෙත්තසිංහ

චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ලබු ගෙඩියේ තොවිලෙ”

Your email address will not be published.