ලොකු අප්පුයි පොඩි අප්පුයි

රු 180.00

Loku Appui Podi Appui

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

ලොකු අප්පුටයි  පොඩි අප්පුටයි  දැන් අපි කියන්නේ කජු පුහුලමයි කජු ඇටෙයි කියලා.

ඒ දෙන්නා කජු පුහුලමයි කජු ඇටෙයි  වුනේ කොහොමද ?

කජු කන්න ආසා කාවුරුත් මේ කතන්දරය කියවන්න ඕනමයි.

කතාව  –  සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර       – සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.065 kg