වරිගමාන (Warigamana)

රු 600.00

කතෘ ස්වර්ණකාන්ති පෙරේරා

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

කතෘ ස්වර්ණකාන්ති පෙරේරා

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරය, සංවර්ධනය, වැදි ජන සමාජය සහ එම සමාජය තුලට නවීකරණයේ සහ සංවර්ධනයේ බලපෑම් හේතුවෙන් ඇතිවන්නාවූ වෙනස්කම් විවරනය කරමින් ලියැවුනු නව කතාවකි

Additional information

Weight 0.280 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “වරිගමාන (Warigamana)”

Your email address will not be published.