වරිගමාන (Warigamana)

රු 600.00

කතෘ ස්වර්ණකාන්ති පෙරේරා

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

කතෘ ස්වර්ණකාන්ති පෙරේරා

ශ්‍රී ලංකාවේ පරිසරය, සංවර්ධනය, වැදි ජන සමාජය සහ එම සමාජය තුලට නවීකරණයේ සහ සංවර්ධනයේ බලපෑම් හේතුවෙන් ඇතිවන්නාවූ වෙනස්කම් විවරනය කරමින් ලියැවුනු නව කතාවකි

Additional information

Weight 0.280 kg

1 review for වරිගමාන (Warigamana)

  1. marizonilogert

    You have brought up a very great points, appreciate it for the post.

    http:/www.marizonilogert.com

Add a review

Your email address will not be published.