වී කිරිල්ලි

රු 150.00

Vee Kirilli

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

(ජන කතාවක් ආශ්‍රයෙනි)

වී කිරිල්ලි හැම දාම වී ඇහිඳිනවා. අවුරුද්දට කලින් දා වී කිරිල්ලිට හිතුණා කැවිලි හදන්න. ඒත් වී ඇටයක්වත් ගෙයි නෑ. වී කිරිල්ලි එහෙ මෙහෙ පියාඹලා කාගෙ කාගෙනුත් ඇහුවා, අවුරුද්දට කැවිලි හදන්න වී ඇටයක් දෙනවද කියලා. කවුරුත් කිව්වේ අවුරුද්ද පහුවෙලා දෙන්නම් කියලා.

කතාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.055 kg