සඳ දුර ගව්ව

රු 300.00

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

මා සිතන ආකාරයට මේ කුඩා කථාව ළමා සහ තරුණ මනස ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය පිළිබඳ කුඩා සාර්ථක පිළිබිඹුවකි. පාසලෙන්, සරසවියෙන් මෙන්ම ජීවන තක්සලාවෙන් ද ලබන මිහිරි මෙන්ම අමිහිරි අත්දැකීම් පන්නරයක් කරගනිමින් ආත්ම විශ්වාසය පුබුදුවා ජයග්‍රහණය සඳහා මාවත සකසා ගත හැකි ආකාරය මෙන්ම ආදරය, අනුකම්පාව, මානව දයාව වැනි මනුෂ්‍ය සන්තානයේ ඇති උත්තරීතර ගුණාංග මතු කරවීම ද සාහිත්‍ය කෘතියක පරමාර්ථය නම් ඒ අතින් මේ කුඩා පොත් පිංච විශිෂ්ටය.

සෝමසීලී ජයතිලක
විශ්‍රාමලත් පාඨශාලාචාරිනී

 

ISBN: 978-624-5583-49-2

Additional information

Weight .110 kg
Dimensions 21 × 15 × .50 cm