සබරගමුවේ පැරණි ජන කවි එකතුවක් – Sabaragamuwe Perani Jana Kavi Ekathuwak

රු 350.00

Author:    P. S. Horagoda

ISBN:    9789556652710

Pages:               94

Size:       21cm x 14.85cm

Weight:   200g

Price:    Rs.350.00

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

පැල් කවි, පතල් කවි, ඓතිහාසික කවි, නෑනා-මස්සිනා කවි ආදී වශයෙන් ප්‍රභේද 11ක් යටතේ සබරගමු පළාතට සුවිශේෂී වූ ජන කවි 190ක එකතුවකි. තව ද සෑම කවි ප්‍රභේදයක් පිළිබඳ හැඳින්වීමක් ද ඇතැම් කවිවලට පාදක වූ ඓතිහාසික සහ ජන කතා ද ලාංකීය ආර්ථිකයට වැදගත් දායකත්වයක් සැපයූ සබරගමුවේ මිනිරන් පතල් පිළිබඳ තොරතුරුත් සමඟ පතල් භාෂාව ද ඇතුළත්ය.

Additional information

Weight 0.2 kg
Dimensions 21 × 14.7 × 4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සබරගමුවේ පැරණි ජන කවි එකතුවක් – Sabaragamuwe Perani Jana Kavi Ekathuwak”

Your email address will not be published.