සමාජීය විද්‍යාවන් සදහා සංඛ්‍යානය (න්‍යාය සහ SPSS මෘදුකාංග භාවිතය) පළමු කොටස

රු 2,500.00

By Apeksha Abuldeniya

ISBN: 978-624-5583-55-3

A4 size – academic book

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

සමාජීය විද්‍යා විද්‍යාර්ථින් සඳහා පැවරෙන පර්යේෂණයන් සහ අවසන් වසර නිබන්ධය සඳහා අවශ්‍ය වන මූලික සංඛ්‍යානමය දැනුම, දත්ත එක්රැස් කිරීම, දත්ත සංවිධානය කිරීම, දත්ත ඉදිරිපත් කිරීම, දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සහ අර්ථකතනය කිරීම යන කාර්යයන් සඳහා සංඛ්‍යානය භාවිත වන ආකාරය පිළිබඳ න්‍යායාත්මක දැනුම වඩාත් සරලව සහ ක්‍රමවත් ඉදිරිපත් කිරීමට.

Additional information

Weight 0.775 kg
Dimensions 29.7 × 21 × 1.6 cm