සිටුවර පුවත

රු 500.00

රූපා ශ්‍රියානි ඒකනායක

PAPERBACK

Sold By:
SKU: Sooriya-978-955-656197-5 Category:

Download Catalog

Description

ISBN 978-955-656197-5

පිටු : 268

නවකතා

2012 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන උළෙලේ දී වසරේ විශිෂ්ටතම නවකතා සම්මානය දිනාගත් කෘතිය

Additional information

Weight 0.325 kg
Dimensions 21 × 14.8 × 1.3 cm