සිව්පද කියමු

රු 150.00

Siwupada Kiyamu

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

ඔයේ වතුර යන්නේ පරඬැල් එක්කා
ගඟේ වතුර යන්නේ කුඩ මසු එක්කා
මලේ සුවඳ යන්නේ බමරුන් එක්කා
කියතොත් කියාපන් සිව්පද මා එක්කා

කතාව – සිබිල් වෙත්තසිංහ
චිත්‍ර – සූරිය වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.064 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිව්පද කියමු”

Your email address will not be published.