සීනක්කු මාමා

රු 200.00

Seenakku Maama

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

මොනවද මේ සීනක්කු කියන්නේ අම්මේ
මාමා කෙනෙක් ඒවා කාලා නමකුත් හැදුනේ

කෝප්ප පිට්ටු  සීනක්කු දෙකම එක දෙයයි
ඒව කන්න ගමට යන්න හරිම හරි රසයි

කතාව සහ චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.087 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සීනක්කු මාමා”

Your email address will not be published.