සූත්තර පුංචා (කාටූන්)

Soottara Puncha (Cartoon)

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

සූත්තර පුංචා (කාටූන්) කතන්දර පොත

ට්‍රිං!  ට්‍රිං!  ට්‍රිං!     ලියුං
ලියුං………. ලියුං!  හැමෝටම  ලියුං!
අර බලන්න කලූ හැමෝම ලියුං කියවනවා
අපට නෑ

ටික දිනකට පසුව
ලියුං!  ලියුං!

ට්‍රිං!  ට්‍රිං!  ට්‍රිං!!

Additional information

Weight 0.070 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සූත්තර පුංචා (කාටූන්)”

Your email address will not be published.