හඳට උඩින් පැනලා

රු 150.00

Handata Udin Panala

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

” මට පුළුවන් හඳට උඩින් පනින්න ”  කියමින් පුංචා  අත්තම්මටයි මුත්තටයි පැවසුවා.
” හඳට උඩින් පනින එක වීර ක්‍රියාවක් නේ? ” මුත්තා කිව්වා. ” හොඳ වටිනා තෑග්ගක් දෙන්න ඕනෑ.”

ඒ වීර ක්‍රියාව පුංචා කරල පෙන්නුවේ කොහොමද ?

Additional information

Weight 0.047 kg