ළිඳේ යකා

රු 225.00

Linde Yaka

Sold By: IBMC Publications
Category:

Download Catalog

Description

යකෙක් වුණත්
මෙල්ල වෙනව
කරුණාවක්
දැක්ක තැන දී

නපුරුකමත්
නැති වෙනවා
ආදරයක්
ලැබුණු තැන දී

කතාව සහ චිත්‍ර – සිබිල් වෙත්තසිංහ

ආදිත් ප්‍රකාශන

Additional information

Weight 0.097 kg