නියැදිම හා සංඛ්‍යාන අනුමිතිය

රු 800.00

ISBN : 978-988-7496-87-0
Written by : තාරකා එන් පෙරේරා

Sold By: Neptune Publishers
SKU: NEP_084 Categories: ,

Download Catalog

Description

ISBN : 978-988-7496-87-0
Written by : තාරකා එන් පෙරේරා
Translator :
Weight (kg) : 0.295
Year : 2019
Pages : 142

Additional information

Weight 0.295 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “නියැදිම හා සංඛ්‍යාන අනුමිතිය”

Your email address will not be published.