මාපියන් දරුවන් හා නවලොව

රු 384.00

ISBN : 978-955-0028-72-6
Written by : තිලක් ගමගේ

Sold By: Neptune Publishers

Download Catalog

Description

ISBN : 978-955-0028-72-6
Written by : තිලක් ගමගේ
Translator :
Weight (kg) : 0.245
Year : 2016
Pages : 195

Description : අභිමානවත් දරුවෙකු හදා වඩා ගැනීම ස`දහා මාපියන්ට නව ප‍්‍රවේශයක්

දරුවකු මෙලොව බිහිකරන සෑම දෙමාපියකුම බලාපොරොත්තුවන්නේ තම දරුවා සමාජයේ ඉහළම තැනකට පත් කරන්නටය. ඒ ස`දහා දරුවා දැනුමෙන් පමණක් නොව ආකල්ප හා හැකියාවන් අතින් ද පිරිපුන් කළ යුතුය. මෙහි දී ගුරුවරුන්ටත් වඩා දෙමාපියන් වෙත පැවරෙන කාර්ය භාරය ඉමහත් ය. වසර පනහක් තිස්සේ විද්‍යා ගුරුවරයකු ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් ලබාගත් අත්දැකීම් මත ලියා ඇති මෙම කෘතිය පිරිපුන් දරුවකු බිහිකිරීම ස`දහා දෙමාපියන්ට මහ`ගු අත්වැලක් වනු ඇත.

Additional information

Weight 0.245 kg